TIBBİ HİZMETLERİMİZ

Ozon Tedavisi
UVBI Tedavisi
Ozol Tedavisi
Şelasyon Tedavisi
DMSO Tedavisi
Kanser Destek Tedavileri
Bağışıklık Tedavileri
Bitkisel Tedaviler
C Vitamini Tedavisi
Kilo Kontrolü
Laboratuvar Tetkikler
MEDİKAL ESTETİK
Saç Ekim Danışmanlığı
Hair Stamp ile Saç Yenileme
Dolgu ve Botoks Uygulamaları
PRP Uygulamaları
Lazer Epilasyon
Lipostar ile Bölgesel İncelme
Cacci quantum
Lenf Drenaj
Pasif jimnastik

İyonizasyon ile El-ayak detoksu
Derma Roller ile Cilt Yenileme
Kirpik ve Kaş Güçlendirme
Dövme Silme
Radyofrekans
Medikal Cilt Bakımı
Doktor Balıklar
Tıbbi Masaj ve Refleksoloji

OZONLU ÜRÜNLER

Yüz bakım jeli
Dudak bakım jeli
Kil maskesi
Saç bakım yağı
Cilt bakım yağı
Güneş yağı
Ayak bakım kremi
Yüz bakım kremi
Cilt bakım kremi
Traş kremi
Diş macunu
Yara bakım jeli
Ozonize saf zeytin yağı
KEMİK KANSERİ
 
 • Kemiklerin myelom hariç en sık tümörleri; osteosarkom, kondrosarkom, fibrosarkom, ewing sarkom, kemiğin malign fibröz histiositomu, dev hücreli tümör, anevrizmal kemik kisri ve kondrom dur.
 • Osteosarkom; daha çok femur distali ve tibia proksimaline yerleşir. Uzun kemiklerin diafizini tutar.
 • Kondrosarkom; daha çok gövde kemiklerini tutar, buradan da daha çok omuz eklemi kemiklerini tutar
 • Fibrosarkomlar ( malign fibros histiyositom, malign dev hücreli tm); osteosarkomlar gibi tibia ve femuru tutarlar ancak osteosarkomun aksine metafiz ve epifizi tutarlar.
 • Kordomalar; embriyonal notakord artıklarından gelişen malign tümörlerdir. %50 sakrokogsigeal bölgeden, %35 kafa tabanı ve %15 medulla spinalisden gelişir.
 • Anevrizmal kemik kistleri; herhangibir kemikten ortaya çıkabilirler ancak daha çok alt ekstremite uzun kemikleri ve vertebralarda ortaya çıkmaktadır.
 • En çok akciğere metastaz yaparlar
 
KEMİK KANSERİ 'NDE KLİNİK BULGULAR
 • Osteosarkom tutulmuş bölgede ağrı ve şişlik gösterir.
 • Osteosarkomlarda metastaz tanı anında hastaların %17 sinde, 18 ay içersinde %80 inde gözlenir.
 • Kondrosarkomlar lokal olarak daha agresif tümörlerdir, osteosarkomlara oranla daha sessiz seyrederler.
 • Kondrosarkomlar pediatrik grupda agresiftirler ve klasik osteosarkomlar gibi davranırlar.
 • Patolojik krıklar diğer kemik tümörlerine oranla fibrosarkom ve malign fibröz hidtiositomada daha sıktır.
 • Fibrosarkomlarda histolojik grade önemlidir. Yüksek gradlı olanlar lokal agresif olup osteosarkomlar gibi davranırlar ve 5 yıllık sağkalım %27 dir. Düşük gradlı olanlarda 5 yıllık sağkalım %50 dir.
 • Kordomalar yavaş büyüyen lokal olarak malign tümörlerdir. %10-25 metastaz yaparlar.
 
KEMİK KANSERİ 'NDE TANISAL ÇALIŞMALAR
 • Direk grafiler, CT, MR, tüm vücut sintigrafisi ve kan tetkikleri yapılmalı,
 • Akciğer duz grafisi ve CT si metastaz açısından istenmelidir.
 
KEMİK KANSERİ 'NDE EVRELEME
 • Primer kemik tümörleri için evrensel olarak kabul edilmiş bir evreleme sistemi yoktur. Şuan için Enneking evreleme sistemi kullanılmaktadır
 • Grad (G)
G1 (düşük grad):   Parosteal osteosarkom
Endosteal osteosarkom
Sekonder osteosarkom
Fibrosarkom (düşük grad)
Atipik malign fibröz histiositom
G2 (yüksek grad):  Klasik osteosarkom 
Radyasyona sekonder sarkom
Primer kondrosarkom
Paget sarkomu
Fibrosarkom (yüksek grad)
Malign fibröz histiyositom
Dev hücreli sarkom
 
 • Lokal yayılım (T)
T1 (intrakompartmantal): intraosseöz, paraosseöa
T2 (ekstarkompartmental): yumuşak dokuya yada ekstrafasiyal yayılım.
 • Evreleme grupları
IA; G1T1M0
IB; G1T2M0
IIA; G2T1M0
IIB; G2T2M0
III; G1,2T1,2M1
 
 • Osteosarkomlarda ‘skip’ kemik metastazları görülebilmektedir. Bu metastazlar aynı kemikte ikinci bir odak yada eklemin karşı tarafında ikinci bir kemik lezyonu olarak olmaktadır. Gros yada mikroskopik devamlılık göstermezler.
 • Kemiğin malign fibröz histiyositomda lezyonun patolojik incelemedeki lokal yayılımı rutin grafide görünene oranla daha büyüktür.
 
KEMİK KANSERİ 'NDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Osteosarkomlarda en önemli prognostik faktörler başvuru anında metastaz varlığıdır.
 • Kondrosarkomun prognostik faktörleri; grad, boyut, hücre tipi, yerleşim, başvurudaki evre,yaş,lokal agresiflik derecesi, başvurudaki ağrının olup olmaması. Grad 1 de metastaz gelişme oranı %10 ikel grad 3 de %75 dir.
 • Düşük gradlı fibrosarkomlarda metastaz oranı %5-15 olup, yüksek gradlı fibrosarkomların uzak metastaz oranı osteosarkomlarınkine eşdeğerdir. 5-10-20 yıllık sağkalı sırasıyla %34, %28, %25 dir.
 • Kordomalarda en önemli prognostik faktör; yerleşim bölgesi ve lokal yayılımıdır.
 • Malign fibröz histiyositomlaragresif ve kötü prognoza sahip olmasına rağmen, fibrosarkom ve osteosarkomlara nazaran daha az agresifdirler. 5-10 yıllık sağkalı sırasıyla %58, %43 dür.
 
KEMİK KANSERİ 'NDE GENEL YAKLAŞIM
Osteosarkom;
 • En iyi tedavi sistemik kemoterapi ve cerrahi rezeksiyondur.
 • Kemoterapide; doksorubisin, vinkristin sülfat, metotroksat ve siklofosfamit kullanılmaktadır.
 • Ekstrapulmoner metastazlarda RT+KT önerilmektedir.
 
Kondrosarkom;
 • Asıl tedavi cerrahidir.
 • Bu tümöre sahip hastalarda 5 yıllık sağ kalım sadece byopsi ile %6 iken, tedavi yapılmayanlarda sağ kalım 1-8 yıldır ?????
 • Standart cerrahi amputasyonla geniş total eksizyondur.
 • RT; inoperabıl lezyonlarda yada palyasyon gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.
 
Malign Fibroz Histiyositom;
 • Primer tedavi agressif cerrahidir.
 • RT ye cevap histiyositik olanlarda, fibrotik olanlara nazaran daha iyidir.
 • RT inoperabıl lezyonlarda, inkomplet lezyonlarda ve cerrahi sonrası lokal nükslerde kullanılır. Ayrıca cerrahiyle anlamlı derecede fonksiyon kaybı gelişecekse cerrahiye alternatif olarak kullanılabilir.
 
Anevrizmal Kemik Kistleri;
 • Tercih edilen tedavi cerrahidir ( küretaj, kemik grefti uygulama veya kryocerrahi).
 • Nobler ve arkadaşları postoperati adjuvan 20-30 Gy RT uyguylamanın lokal nüks oranını %32 den %8 e indirdiğini göstermiştir.
 
Kordoma;
 • Cerrahi + RT rezektabıl olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
 • Tek başına RT cerrahi uygulanamayan olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
 
KEMİK KANSERİ 'NDE RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ
 • Kemik tümörleri pek radyosensitif değildir.
 
Osteosarkom;
 • Çok merkezli bir çalışmada  KT+RT (46 Gy) uygulanan 66 olguluk çalışmada lokal kontrol oranı %98.5 olarak bulunmuş.
 • Hipofraksiyone akselere RT ile tedavi edilen 21 hastada (bazıları KT almış bazıları almamış) %81 lik lokal kontrol sağlanırken KT+RT alan kolda %92 lokal kontrol sağlanmıştır.
 
 
 
Kondrosarkom;
 • 40-60 Gy lik radyoterapi ile bu tümörlerde %45-50 tümör kontrol oranları bildirilmiştir.
 • Medüller tutulumda tüm kemik tedavi edilmiştir.
 
Malign Fibröz Histiyositom;
 • Postoperati  adjuvan 60 Gy RT ile %75 oranında tümör kontrolü olduğu bildirilmiştir.
 
Dev Hücreli Tümör;
 • 45-55 Gy lik RT ile %80 lik lokal kontrol oranı bildirilmiştir
 
Kordoma;
50-60 Gy RT ile anlamlı tümör kontrol oranı sağlandığı gösterilmiştir.
 
KEMİK KANSERİ 'NDE TEDAVİ YAN ETKİLERİ
 • RT nin kemik etkileri doz ve tedavi volümü ile doğru, yaş ile ters orantılıdır.
 • Bebeklerde 6 ay- 1 yıl sonra klinik olarak büyüme anormalkiklerine rastlanmaktadır.
 • RT ye bağlı küçük damar değişikliklerinden dolayı ışınlanan kemik enfeksiyon, fraktür ve nekroza meyil gösterir
 
 
 
EWİNG SARKOMU
EPİDEMİYOLOJİ
 • En sık femura yerleşir (%22)
 • Diafiz metafiz ve epifize nazaran daha çok tutulur.
 • Hematojen yayılımı sıklıkla akciğer ve diğer kemiklere olmaktadır
 • Semptomatik olmayan metastazlar genellikle tanı anında vardır.
 • Düz grafilerde soğan kabuğu görünümü mevcuttur.
 • Asemptomatik kemik metastazları için kemik sintigrafisi yapılmalıdır.
 • En önemli tanı aracı açık byopsidir. Çünkü nöroblastom ve çocukluk çağı küçük hücreli kemik tümörlerin ayırıcı tanısı iğne aspirasyon byopsisi ile yapılamaz.
 
PATOLOJİK SINIFLAMA
 • Pek çok mikroskopik paterni vardır. En sık yaygın patern görülmektedir. Ayrıca lobüler patern ve filigri paten de görülmektedir
 • Filigri patern en kötü prognoza sahip olandır
 
PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Tanı anında tümör boyutu metastaz dışındaki en önemli prognostik faktördür
 • Pelvisteki tümörler en kötü prognoza sahip olanlardır. Bunu femur ve humerus gibi distal kemikler izler. Distal yerleşimli uzun kemiklerin prognozu daha iyidir.
 • İyi prognostik faktörler; kadın olmak, tanının septomların başlamasından sonra en geç 1 ay içersinde konmuş olması ve yüksek lenfosit sayısı.
 
 
GENEL YAKLAŞIM
 • Çocuklarda, epifizleri kapanmamış ekstremitedeki lezyonlar,patolojik fraktür tehditi olan lezyonlar, çokarılabilecek önemsiz kemiklerdeki (fibula, klavikula ve bazı kaburgalar) lezyonların asıl tedavisi cerrahidir.
 • Amputasyon RT sonrası gelişebilecek başarısızlıklar için kullanılabilir.
 • En iyi sonuçlar adjuvan RT+KT ile elde edilmektedir
 • KT olarak; vinkristin, daktinomisin,siklofosfamit, doksorubisin, ifosfamit ve mesna
 • Metastataik ewing sarkomunda VAC-ADR rejimi (vinkridtin sülfat, siklofosfamit, daktinomisin ve doksorubisin) ile birlikte 45 Gy RT uygulaması tercih edilmektedir. %30 luk 5 yıllık sağ kalım elde edilmektedir.
 • Tüm vücut foton ışınlaması yapılarak kemik iliği transplantasyonunun rolü araştırılmaktadır.
 
RT TEKNİĞİ
·     IESS-II; tüm kemiğe 45 Gy sonrası birincisi 5 cm ikincisi 1 cm sınırlı 5 Gy lik iki boost uygulanması önerilmektedir. Mümkünse epifizler korunmalıdır.
·     Yanetkiler; femur ışınlamalrda boyu 2 cmveya daha fazla kısalmaktadır. 1/3 ünde patolojik kırıklar gelişir. Tibia yerleşimli olgularda %25 hastada RT sonrası amputasyona ihtiyaç duyulmaktadır.
·     60 Gy altında doz alanlarda ikinci bir malkiğnite gelişme oranı %0-1 arasındadır
·     stanford ünv de 25 hastalık serilerinde; %8 oranında ikinci bir maliğnite, %4 oranında ikincil kemik sarkomu riski olduğu bildirilmiştir.

KANSER ÇEŞİTLERİ

Kanser bedende görüldüğü bölgeye, organa göre ayrılır, 100'e yakın kanser türü oldugu bilinmektedir.Aşağıda bazı kanser türleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.Bu bilgiler tedavi edici nitelikte olmayıp sadece bilgi edinmek amacıyla verilmiştir.

Kanser türlerinin tedavileri için verilen bilgiler modern tıbbın uygulamış olduğu tedaviler olup ALTERNATİF ve TAMAMLAYICI TIP uygulamalarına yer verilmemiştir.ALTERNATİF ve TAMAMLAYICI TIP yöntemleriyle kanser tedavisi,ilgili sayfaları TIKLAYARAK öğrenebilirsiniz.

SIKLIKLA GÖRÜLEN BAZI KANSER TÜRLERİ ŞUNLARDIR

Akciğer Kanseri

Beyin Tümörleri

Böbrek Kanseri

Cilt  Kanserleri

Jinekolojik Kanserler

Gırtlak Kanseri

Karaciğer Kanseri

Kemik  Kanseri

  Kolon   Kanseri

Lösemiler  (Kan Kanseri)

Lenf Kanserleri

Meme  KanseriMesane Kanseri

  Mide    Kanseri

Pankreas Kanseri

Prostat Kanseri

Testis  Kanseri

Tiroid  Kanseri 

KANSERLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
HASTALIK BELİRTİLERİ

AĞRI
BULANTI VE KUSMA
GAZ VE HAZIMSIZLIK
İSHAL ( DİARE )
KABIZLIK ( KONSTİPASYON )
ATEŞ
ÖKSÜRÜK
KAŞINTI
UYKUSUZLUK
HASTALIKLAR
Enfeksiyon Hastalıkları
Kalp ve Damar Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Kan Hastalıkları
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Metabolizma Hastalıkları
Endokrin Sistem Hastalıkları
Böbrek ve Üroloji Hastalıkları
Cinsel Hastalıklar
Alerjik Hastalıklar
Deri (Cilt ) Hastalıkları
Sinir Sistemi Hastalıkları
Kas -İskelet Sistemi Hastalıkları
Kadın ve Doğum Hastalıkları
Cerrahi Hastalıklar
Çocuk Hastalıkları
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Psikiyatrik Hastalıklar
Zehirlenmeler ve Zehirli ısırıklar
Ağız ve Diş Hastalıkları
Özel Konular

KANSERLER HAKKINDA

Kanser nedir,Kanserin belirtileri
Kanser çeşitleri nelerdir?
Kanser tedavi yöntemleri
Ozon tedavisi ve kanser
UVBI tedavisi ve kanser
DMSO tedavisi ve kanser
Bitkiler ve kanser tedavisi
C Vitamini ve kanser tedavisi
Beslenme ve kanser tedavisi
Kanser tedavisi ve yeni umutlar
Ana Sayfa Hakkımızda Vaka Sunumları Vaka Resimleri Yazılı Basından Görsel Basından Resim Galerisi Randevu ve İletişim
UYARI:Bu sitede anlatılan konular tamamen bilgilendirme amaçlıdır.Teşhis ve tedavi amacı taşımaz.Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz.Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir.Her hangi bir rahatsızlığınız var ise doktorunuza müracaat ediniz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar